Great Philosopher oleh Rahmat Hidayat – Maskulinisme Evelyn Fox Keller

Evelyn Fox Keller merupakan filosof feminis awal yang menekankan ilmu pada analisis gender (epistemolog feminis). Dalam diskusi ini Rahmad Hidayat akan memaparkan bagaimana konstruksi pemikiran gender Evelyn Fox Keller.